Sorties liées : Buono! - Take It Easy!

· Single V (02.09.2009)
Ventes : 3878 exemplaires

Sorties liées : Buono! - Take It Easy!

Sorties liées : Buono! - Take It Easy!
1. Take it Easy! (Clip)
2. Take it Easy! (Close-up ver.)
Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!

3. Take it Easy! (Dance Shot ver.)
Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!

4. Take it Easy! (Making-of du clip)
Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!Sorties liées : Buono! - Take It Easy!

Comments