(2022) Pictures | NHK Ongaku wo kagaku suru kenkyuu-shitsu